REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Ogłoszeniowa, domyidachy.pl Robert Borkowski z siedzibą w miejscowości Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27 (08-110 Siedlce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 821 229 77 24, REGON 140670261 za pośrednictwem sklepu internetowego mebleidrewno.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ogłoszeniowa, domyidachy.pl Robert Borkowski z siedzibą w miejscowości Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27 (08-110 Siedlce) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 821 229 77 24, REGON 140670261
 8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta, są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, tożsame z jego adresem E-mail podanym przy Rejestracji, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie mebleidrewno.pl.
 18. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27 (08-110 Siedlce)
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@mebleidrewno.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512 383 051
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39193017382550056787540001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 17:00.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 4 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep mebleidrewno.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Na stronach sklepu mebleidrewno.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie mebleidrewno.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do, przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

§ 5 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny Utworzenia konta udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór przycisku Wyślij.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę oraz link potwierdzający adres e-mail i pozwalający za pierwsze zalogowanie do Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient w każdej chwili ma możliwość, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce, umożliwiając tym samym zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

§ 6  Zasady składania Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu mebleidrewno.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach mebleidrewno.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych tj. Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Kraj, Telefon.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący:
  a. nie wypełni poprawnie formularza zamówienia;
  b. nie dokona wpłaty w ciągu 3 dni od otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
  c. odmówi odebrania przesyłki.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" obok Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia przechodzi do zakładki „Koszyk”. Po przyciśnięciu przycisku "Przejdź do kasy" Klient uzupełnia Informacje o płatniku oraz Informacje o dostawie, wybiera Metodę dostawy oraz uzupełnia informacje o płatności, a następnie po Podsumowaniu zamówienia składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zakup”. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, chyba że ilość lub rozmiar zamówionego Towaru wymagają indywidualnej wyceny kosztów Dostawy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o kosztach dostawy drogą elektroniczną lub telefoniczną, a realizacja zamówienia rozpocznie się po akceptacji przez Klienta tych kosztów.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia. Zamówienie otrzymuje status: Oczekuje.
 8. Następnie, po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji - zamówienie otrzymuje status: W trakcie realizacji. Informacja o rozpoczęciu realizacji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i jej otrzymanie przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Klienta oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Klient dokonał zapłaty.
 10. W przypadku zamówienia dokonanego przez Przedsiębiorcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 11. Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane gdy Klient skontaktuje się ze Sprzedającym drogą mailową, pisząc na adres: sklep@mebleidrewno.pl lub dzwoniąc pod numer +48 512 383 051 przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedającego. 

§ 7 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie na stronach Produktu.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. przelew krajowy bezpośrednio na konto bankowe BPS Bank Nr rachunku: 39193017382550056787540001
  b. dodatkowo istnieje możliwość wybrania przesyłki pobraniowej. W takim przypadku należność za zakup zostanie pobrana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki,
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, czyli od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Płatność musi zostać dokonana w podanym terminie - w przeciwnym razie zostanie ono anulowane. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
   

§ 8 Dostawa

 1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • a. Przesyłka kurierska,
 • b. Przesyłka kurierska pobraniowa,
 • c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce.
 1. Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 17:00. Zamówienia złożone później, w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy, są realizowane od najbliższego dnia roboczego.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty po przekazaniu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, o ile towar nie jest produkowany na zamówienie. Jeśli towar jest produkowany na zamówienie Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie nadania przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Po wybraniu opcji wysyłki zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia w terminie deklarowanym przez Dostawcę.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierająca informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę oraz szczegóły dotyczące Dostawcy (“Wysłane przez”) i numeru paczki (“Numer śledzenia”), które umożliwiają sprawdzenie statusu przesyłki. Zamówienie otrzymuje w Sklepie internetowym status: Zrealizowane.
 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie firmy: Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce w dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu tj. pon-pt 7:00 - 17:00 po potwierdzeniu przez Sprzedawcę terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 9 Reklamacje i rękojmia

 1. Reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary, chyba że zostało wyraźnie wskazane w opisie Towaru że jest on używany lub Towar znajduję się w kategorii Narzędzia używane.
 3. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na wypełnionym formularzu reklamacji na adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia pisma zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji towaru dostępnym na stronie WWW wybierając najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 8. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
 9. W przypadku uwzględnionej reklamacji Sprzedający zwraca Kupującemu poniesione koszty wysyłki towaru do wysokości kosztów najtańszego, zwykłego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedającego
 10. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 10 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta w opisie Towaru w Sklepie, a sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to powinno zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce przed upływem tego terminu.
 13. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 14. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany, Sprzedawca informuje Konsumenta drogą elektroniczną o kosztach zwrotu Towaru.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 12 Usługi nieodpłatne

 1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne poprzez prowadzenie Konta Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranej wymienionej usługi, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, zgodnie z § 13, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, zostanie ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.  Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: mebleidrewno.pl Żelków Kolonia, ul. Piaskowa 27, 08-110 Siedlce, umożliwiając tym samym zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji lub w formie pisemnej na podany adres.

§ 14 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.
 2. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 i §13.
 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2017 r.